Verlof aanvragen

Verlof aanvragen

In sommige gevallen kan het nodig zijn om buiten de reguliere vrije dagen extra verlof aan te vragen voor uw kind(-eren). Let hierbij op het volgende:
- Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op    die waarin het kind vijf jaar is geworden. (Voor kinderen die nog geen 5 jaar zijn, vragen    wij u toch vriendelijk een schriftelijk verzoek voor verlof in te dienen.)
- Kinderen van 5 jaar en ouder kunnen alleen na overleg met de directeur van de school vrij krijgen. Bij een verlofaanvraag van tien dagen of meer moet toestemming gevraagd worden bij de leerplichtambtenaar.
- Verlof zoals beschreven in de leerplichtwet is mogelijk voor: Huwelijk, overlijden en andere bijzondere gebeurtenissen ter beoordeling van de directie.

U kunt het verlof aanvragen via: https://www.socialschools.nl/inloggen