Missie & visie

Visie en missie

Op Bommelstein is door het team de collectieve ambitie als volgt geformuleerd:

“Wij vinden de zelfontplooiing van de kinderen in de school op alle gebieden van hun ontwikkeling belangrijk. Hierbij gaan wij uit van genoemde Daltonprincipes.

De Daltonprincipes worden als volgt samengevat:

Afbeeldingsresultaat voor dalton pijlers

Een actieve bijdrage van een ieder: team, ouders en leerlingen met eigen verantwoordelijkheid voor het proces (samen zijn we sterk) is daarbij nodig.”

Op Bommelstein streven we naar een schoolklimaat dat het leren bevordert en leggen we de nadruk op leeractiviteiten als specifieke taak van onze school, daarbij verliezen we de creatieve vakken niet uit het oog. Hierbij hoort tevens een voor de kinderen zo veilig mogelijke leer- en speelomgeving, waardoor ze zich optimaal kunnen ontplooien. Uiteraard wensen wij zoveel mogelijk rekening te houden met verschillen tussen kinderen in aanleg, tempo, leerstijl en motivatie.

Uitgangspunten die een belangrijke rol spelen bij de realisatie van onze taakstelling zijn natuurlijk de bovengenoemde Daltonprincipes.

In de Daltonpedagogiek is de rol van de leraar meer coachend en begeleidend,  minder puur gericht op kennisoverdracht. Deze taakopvatting vloeit voort uit het mensbeeld dat er aan ten grondslag ligt.

Het ‘Mensbeeld Dalton’ gaat uit van het gegeven dat ieder mens in staat is tot het dragen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor zijn omgeving. Dit is een voorwaarde om goed te kunnen functioneren in een democratische samenleving.

Volgens de Daltonpedagogiek zijn leerlingen in principe in staat om verantwoordelijkheid te dragen, bijvoorbeeld voor een deel van hun eigen ontwikkeling.

De leraar bevordert dat de leerling zich veilig en aanvaard voelt (relatie). De leraar versterkt het zelfvertrouwen van de leerling, biedt structuur en zorgt voor een klimaat dat de leerling uitdaagt tot leren (competentie).

De leerling op Bommelstein krijgt op deze wijze de ruimte om zichzelf cognitief, sociaal en persoonlijk te ontwikkelen (autonomie).