Ons team

De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

De directie houdt zich bezig met de ontwikkeling van het onderwijs, de begeleiding van leerkrachten en andere medewerkers, de financiën en het onderhouden van externe contacten.

De directie is in principe vrijgemaakt van lesgevende taken.

 

De groepsleerkracht heeft de totale verantwoording voor de aan hem/haar toevertrouwde groep kinderen.

Een groepsleerkracht geeft in principe les in alle vakgebieden.

 

De Intern Begeleider (IB-er) is een leerkracht die zich gespecialiseerd heeft op het gebied van  extra ondersteuning aan kinderen.

De Intern Begeleider coördineert de ondersteuning rond kinderen met uiteenlopende problemen. Daarnaast onderhoudt zij contacten met externen en neemt deel aan netwerkbijeenkomsten. 

 

De  vakleerkracht heeft zich gespecialiseerd in een bepaald vakgebied, bijvoorbeeld bewegingsonderwijs.

Op Bommelstein verzorgt de vakleerkracht Bewegingsonderwijs 1 keer per week gymles.

 

De onderwijsassistente verricht ondersteunende taken voor een leerkracht.

Zij werkt met individuele leerlingen of met groepjes.

In sommige gevallen neemt zij ook groepstaken op zich onder verantwoordelijkheid van een leerkracht.

 

Onze stagiaires komen van diverse opleidingen die hun leerlingen in het basisonderwijs stage laten lopen. Natuurlijk de PABO, die opleidt tot leerkracht, maar ook het ROC, die onder andere opleidt tot onderwijsassistent.

Er zijn ook studenten uit het Voortgezet Onderwijs die “snuffelstages” doen.

 

De management assistent ondersteunt de directie op het gebied van administratie en financiën.